Podpiszą porozumienie na budowę obwodnicy Staszowa

Foto: wikipedia.org

W Starostwie Powiatowym w Staszowie marszałek Adam Jarubas oraz członek Zarządu Województwa Jan Maćkowiak wezmą udział w posiedzeniu Rady Powiatu. Jednym z punktów obrad będzie uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Powiatem Staszowskim a Samorządem Województwa na budowę obwodnicy Staszowa.

Zgodnie z porozumieniem Powiat Staszowski zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej dla tego zadania inwestycyjnego (w kwocie 700 tys. zł), przygotowania i przeprowadzenia przetargu oraz przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz uzgodnienia z władzami Staszowa docelowego przebiegu obwodnicy. Z kolei Województwo Świętokrzyskie zobowiązuje się m.in. do określenia warunków technicznych do projektowania dla tego zadania inwestycyjnego, przygotowania programu funkcjonalno – użytkowego oraz uzgodnienia projektu koncepcyjnego inwestycji.

Podczas sesji Rady Powiatu radni podejmą też uchwały w sprawach:

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok,
– absolutorium dla Zarządu Powiatu,
– przekształcenia szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat staszowski,
– likwidacji szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat staszowski,
– zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2011 rok,
– zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2012-2022,
– zmian w budżecie na 2012 rok,
oraz przyjmą informację o porozumieniu polsko-niemiecko-ukraińskim.

Źródło: http://www.sejmik.kielce.pl/podpisza-porozumienie-na-budowe-obwodnicy-staszowa-,32001.html Apenvarousfe . Exretbullrese .

Comments are closed