Podpisano umowę w sprawie opracowania koncepcji układu obwodnicowego Staszowa

Umowę podpisali, od lewej: starosta staszowski Andrzej Kruzel, Zbigniew Kwaśny – dyrektor ds. Projektowych w PROMOST CONSULITING oraz wicestarosta Michał Skotnicki, z kontrasygnatą skarbnika powiatu Jolanty Piotrowskiej.

Po dwóch latach od momentu zawarcia wstępnego porozumienia pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Powiatem Staszowskim, w sprawie rozpoczęcia prac nad koncepcją układu obwodnicowego Staszowa, w dniu 24 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Staszowie, podpisano umowę w sprawie „Opracowania koncepcji programowo przestrzennej układu obwodnicowego miejscowości Staszów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla wybranego wariantu”.

Umowa na kwotę brutto 146 370 zł, została podpisana z firmą PROMOST CONSULITING T. Siwowski Spółka Jawna w Rzeszowie, która jako jedna z ośmiu firm złożyła swoją ofertę w ogłoszonym przez Starostwo przetargu nieograniczonym na realizację w/w opracowania. Ze strony Powiatu Staszowskiego – Starostwa Powiatowego w Staszowie, umowę podpisali starosta staszowski Andrzej Kruzel oraz wicestarosta Michał Skotnicki, z kontrasygnatą skarbnika powiatu Jolanty Piotrowskiej. Ze strony Wykonawcy umowę podpisałZbigniew Kwaśny – dyrektor ds. Projektowych.

mowę podpisano w obecności członków Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Staszowie, która właśnie wtedy obradowała. Umowa zakłada wykonanie:
▪ koncepcji programowo przestrzennej dla trzech wariantów przebiegu układu obwodnicowego,
▪ studium wykonalności dla wariantu wybranego, który uzyska decyzję środowiskową,
▪ raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
▪ opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
▪ uzyskanie w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz innych niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień wymaganych przepisami szczególnymi.

Termin zakończenia realizacji w/w prac projektowych upływa z dniem 30 listopada 2013 roku. Zlecenie przez Powiat Staszowski opracowania koncepcji obwodnic miasta Staszowa, a następnie przekazanie Województwu Świętokrzyskiemu w formie pomocy rzeczowej opracowanej dokumentacji wraz z decyzją środowiskową, zobowiązuje Województwo do realizacji przedmiotowego zadania w kolejnym okresie programowania tj. w latach 2014-2020 z udziałem środków unijnych.

Tekst: Magdalena Fila
Foto: Jan Mazanka