26. Sesji Rady Miejskiej

Foto: UMiG Staszów

7 września w Urzędzie Miasta i Gminy odbyła się XXVI Sesja Rady Miejskiej. Tego dnia radni między innymi podjęli dwanaście uchwał.  Wprowadzono dwie zmiany w bieżącym budżecie oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy na lata 2012-2027.

Wyrażono zgodę na zwiększenie kapitału Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o. o. w Rzędowie. Spółka pozyskała środki finansowe z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na budowę zakładu oraz kwater składowania odpadów. W związku z tym zdecydowano, że gmina przekaże na zabezpieczenie wkładu własnego inwestycji kwotę 651 tys. zł, tym samym stając się właścicielem 1302 udziałów. (Dotychczas Gmina Staszów była właścicielem 2543 udziałów spółki o wartości 1 271 500 zł).

Wprowadzono zmiany w statucie Klubu Dziecięcego „Wesoły Pajacyk” w Staszowie oraz nadano mu status jednostki budżetowej – organem prowadzącym klub jest Gmina Staszów.
Zatwierdzono Regulaminu Rady Społecznej Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie.
Radni wyrazili również zgodę na nabycie przez gminę trzech nieruchomości gruntowych.
W trakcie sesji ustalono tryb postępowania w przypadku udzielania dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przyjęto sposób rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zlecanych przedsięwzięć.
Wszystkie powyższe uchwały radni przyjmowali jednogłośnie.
Rozpatrzono również skargę na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, którą przy jednym głosie wstrzymującym się, radni uznali za bezzasadną. Na zakończenie burmistrz Romuald Garczewski udzielał odpowiedzi na interpelacje złożone podczas ostatniej sesji oraz na bieżące zapytania.

Tekst i foto: www.staszow.pl