Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w sprawie PCS.

Foto: Jan Mazanka

W dniu 5 października br., w Starostwie staszowskim odbyła się 32. Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Staszowie. W programie obrad znalazły się 2 projekty uchwał.:

1.    powierzenia uprawnień Zarządowi Powiatu w Staszowie do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie, dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki oraz elastycznego reagowania na czynniki ekonomiczne związane z ustalaniem wysokości opłat, a także zakresu usług planowanych do uruchomienia w obiekcie.

2.    wprowadzenia zmiany w Statucie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie, wynikającej z nadania nieruchomości PCS numeru porządkowego: Oględowska 6.
W/w projekty uchwał radni przyjęli jednogłośnie.

 Tekst i foto: Jan Mazanka