XXXI sesja Rady Miejskiej w Staszowie

Burmistrz Romuald Garczewski podczas Sesji Rady Miejskiej

W dniu 30 listopada 2012 roku (piątek) o godz. 10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
Tematem obrad sesji będzie m.in.:

Podjęcie uchwał w sprawie:

  • a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok – projekt nr 297/12,
  • b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2012 – 2027 – projekt nr 298/12,
  • c) określenia stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2013 – projekt nr 292/12,
  • d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok – projekt nr 294/12,
  • e) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok – projekt nr 293/12,
  • f) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych – projekt nr 295/12,
  • g) zmiany uchwały Nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 291/12,
  • h) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o.o. w Staszowie oraz w sprawie dopłaty do opłat za odprowadzanie ścieków – projekt nr 299/12,
  • i) rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika i pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie – projekt nr 296/12.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Kryspin Bednarczyk