Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Staszowie

Gmina Staszów realizuje projekt pt „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów” w  ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Budżet projektu wynosi 2 683 011,44 zł, z czego wkład Gminy wynosi 15% wartości budżetu projektu , natomiast w 85% projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego.

Panorama Gospodarcza TVP Kielce, nt. projektu eliminacji wykluczenia cyfrowego realizowanego w Staszowie.