Konsultacje społeczne nad układem obwodnic Staszowa

Po podpisaniu w Starostwie staszowskim, w dniu 24 września br. umowy w sprawie „Opracowania koncepcji programowo przestrzennej układu obwodnicowego miejscowości Staszów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla wybranego wariantu”, aktualnie prowadzone są prace i konsultacje w tym zakresie.

Umowa na kwotę brutto 146 370 zł, została podpisana z firmą PROMOST CONSULITING T. Siwowski Spółka Jawna w Rzeszowie, która jako jedna z ośmiu firm złożyła swoją ofertę w ogłoszonym przez Starostwo przetargu nieograniczonym na realizację w/w opracowania. Ze strony Powiatu Staszowskiego – Starostwa Powiatowego w Staszowie, umowę podpisali starosta staszowski Andrzej Kruzel oraz wicestarosta Michał Skotnicki, z kontrasygnatą skarbnika powiatu Jolanty Piotrowskiej.

W dniu 8 listopada br., Andrzej Kasprzyk z PROMOST CONSULITING, opracowujący plany obwodnic, przedstawił swoje trzy wstępne propozycje.
Od strony wschodniej i południowo-zachodniej Staszowa trasa planowana jest wg. jednej koncepcji, natomiast od strony zachodnio-północnej inż. Kasprzyk zaproponował trzy rozwiązania. W dalszym ciągu trwają konsultacje i dyskusje co do ostatecznego ustalenia przebiegu obwodnic.

Koncepcja w przedstawionych wersjach służy, jako materiał do społecznej wstępnej konsultacji. Wszelkie uwagi proszę kierować do Wydziału Tworzenia, Realizacji Projektów i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Staszowie – osoba do kontaktu: naczelnik Magdalena Fila, pok. A 211  tel. 15-864-27-65 wew.46 , lub do Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego i Pozyskiwania Środków Finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów – osoba do kontaktu: kierownik Dorota Lipińska, pok. 214 tel. 15-864-83-40.

Szczegółowe informacje dotyczące potencjalnego przebiegu dróg, łącznie z wglądem do map można uzyskać w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie, ul. Drogowców 4 tel. 15-864-31-10,osoba do kontaktu: dyrektor ZDP Rafał Suska.

W celu prawidłowego, rzeczowego i sprawnego przebiegu konsultacji, w najbliższych dniach na www.staszowski.eu zostanie załączony wniosek – ankieta, wraz ze szczegółowymi mapami, które posłużą do zgłaszania uwag oraz pytań związanych z proponowanymi wariantami przebiegu obwodnic.

Starosta Staszowski
Andrzej Kruzel

Foto: Jan Mazanka i Marcin Jarosz