Na wypadek zagrożenia

Foto: Michał Skrętek

W dniu 28 listopada br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie została przeprowadzona gra obronna, której tematem przewodnim było „Kierowanie starostwem powiatowym w Staszowie oraz koordynowanie działań urzędów gmin podczas podwyższenia gotowości państwa czasu kryzysu”. Przedsięwzięcie to zostało przewidziane w planie obronnym powiatu staszowskiego na 2012 rok.  

W grze udział wzięli kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, m.in. Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Tomasz Śliwiński, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej bryg. Grzegorz Ciepiela, wicedyrektor szpitala w Staszowie Tomasz Zych, Powiatowy Lekarz Weterynarii Zofia Słomka, wiceburmistrz miasta i gminy Staszów Tomasz Fąfara, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz, Anna Grajko wójt gminy Łubnice, a także Rafał Suska dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie i Andrzej Walczowski dyrektor PCS w Staszowie.

Celami szkoleniowymi gry obronnej były:
1. doskonalenie procesu uruchamiania stałego dyżuru oraz natychmiastowego stawiennictwa określonych osób funkcyjnych
w miejscu pracy,

2. utrwalenie znajomości zasad i procedur stosowanych w czasie podnoszenia gotowości obronnej oraz umiejętności podejmowania
i przekazywania decyzji i zadań Starosty,

3. przygotowanie kadry kierowniczej i zespołów funkcjonalnych Starostwa do realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej oraz podejmowania decyzji i kierowania podległymi jednostkami organizacyjnymi,

4. wyrobienie i utrwalenie w uczestnikach gry umiejętności i nawyków działania zespołowego, w ramach określonych zespołów funkcjonalnych, na rzecz skutecznego kierowania podległymi zespołami organizacyjnymi.

Grę przeprowadzono w dwóch etapach. Pierwszy etap, czyli część teoretyczna pt. „Kierowanie starostwem powiatowym w Staszowie oraz koordynowanie działań urzędów gmin podczas podwyższania gotowości bojowej państwa czasu kryzysu”, w czasie jej trwania wicestarosta staszowski Michał Skotnicki zapoznał uczestników ze scenariuszem gry. Etap drugi, część praktyczna pt. „Działanie sił w powiecie w wypadku działań terrorystycznych”.

Podsumowując grę obronną kierownik gry wicestarosta Michał Skotnicki wysoko ocenił jej efekty, a także przygotowanie uczestników, ich wiedzę na temat podnoszenia gotowości obrony państwa oraz zaangażowanie w przeprowadzenie zajęć.

Tekst: Ewelina Banasińska
Foto: Michał Skrętek