Szansa dla bezrobotnych

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Własna  Firma  to Twoja  szansa” w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Uczestnikami projektu mogą zostać wyłącznie kobiety i mężczyźni długotrwale bezrobotni, którzy są mieszkańcami (w rozumieniu KC) powiatu staszowskiego oraz powiatu ostrowieckiego województwa świętokrzyskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu zarejestrowane były w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) i złożyły dokumenty rekrutacyjne.

Priorytetowo traktowane będą: kobiety długotrwale bezrobotne, w tym kobiety powracające
na rynek pracy po urodzeniu dziecka oraz osoby z terenów wiejskich.

W ramach realizacji projektu uczestnikom zostanie udzielone następujące wsparcie:

  • Indywidualne doradztwo zawodowe i opracowanie Indywidualnych Planów Działania,
  • Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w tym:
    pisania biznes planów, podstaw księgowości, opracowania strategii biznesowej,
  • Indywidualne Doradztwo z zakresu planowanej działalności gospodarczej,
  • Wsparcie finansowe w formie bezzwrotnej dotacji do 40 000,00 PLN,
  • Wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy w kwocie 700,00 PLN.

 

NABÓR FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH TRWA
OD 12 LISTOPADA DO 11 GRUDNIA 2012 r.

 Mieszkańcy powiatu staszowskiego mogą uzyskać szczegółowe informacje o projekcie w Biurze Projektu:

 ul. Długa 6,
28-200 Staszów
nr. tel. 15 864 53 71

oraz na stronie internetowej www.kswp.org.pl