XXXII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

Burmistrz Romuald Garczewski podczas Sesji Rady Miejskiej

W dniu 10 grudnia 2012 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 listopada 2012 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności – projekt nr 303/12,

b) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – projekt 304/12,

c) ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – projekt nr 305/12

d) ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt 306/12,

e) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – projekt nr 300/12.

4. Interpelacje radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kryspin Bednarczyk