Konsultacje społeczne nad przebiegiem obowodnicy Staszowa (film)

Foto: Niemagister Wojciech Zarzycki

Foto: Niemagister Wojciech Zarzycki

W dniu 24 stycznia br., w sali koncertowej Staszowskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie przebiegu obwodnicy Staszowa w którym uczestniczyło ponad 150 mieszkańców miasta i powiatu. Starosta staszowski Andrzej Kruzel otwierając zebranie, wyraził zadowolenie i wdzięczność za życzliwe potraktowanie jego zaproszenia do rozmów i liczne przybycie zainteresowanych osób. Starosta poinformował o dotychczasowym przebiegu prac, odbytych naradach projektowych, konsultacjach oraz publikacjach dotyczących w/w tematu w prasie regionalnej i na www. powiatu staszowskiego. Ze strony inwestorów i projektantów w konsultacjach, oprócz starosty Andrzeja Kruzla, udział wzięli: burmistrz miasta i gminy Staszów Romuald Garczewski, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Damian Urbanowski,  kierownik działu dokumentacji i przygotowania inwestycji w ŚZDW w Kielcach Rafał Ziętal i kierownik zespołu projektantów Andrzej Kasprzyk z PROMOST CONSULITING w Rzeszowie.

O aktualnym stanie prac projektowych i wariantach przebiegu obwodnicy na poszczególnych odcinkach, poinformował projektant Andrzej Kasprzyk. Omówił szczegółowo przebieg tras, a także wszelkie ograniczenia i zagrożenia wynikające m.in. z występowaniem:

1. obszarów ujęć wodnych – ,,Główny Zbiornik Wód Podziemnych”, od strony północno-zachodniej,
2. Jeleniewsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
3. Obszaru Siedliskowego ,,Natura 2000” – ,,Kras Staszowski”
4. stanowisk archeologicznych,
5. obszarów torfowisk,
6. wszelkich kolizji pasa drogowego z instalacjami podziemnymi: wod-kan, elektrycznymi i gazowniczymi, które będą musiały być przeniesione poza pas drogowy.

Podczas dyskusji zadano szereg pytań związanych z przebiegiem 3 planowanych wariantów obwodnicy, przyczyn dla których podjęto takie decyzje oraz procesów odszkodowawczych dla osób poszkodowanych w przy wyborze ostatecznego wariantu trasy.

Na pytania odpowiadali: starosta Andrzej Kruzel, burmistrz Staszowa Romuald Garczewski, projektant Andrzej Kasprzyk i dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Damian Urbanowski, który przy okazji poinformował o rychłym rozpoczęciu przebudowy drogi wojewódzkiej Staszów-Osiek i remoncie nawierzchni drogi Staszów-Połaniec.

Gospodarz spotkania, starosta Andrzej Kruzel, przed zamknięciem konsultacji, poprosił obecnych na sali o wyrażenie w formie głosowania, opinii co do przebiegu dyskusyjnego odcinka obwodnicy po stronie południowo-wschodniej. Liczba głosujących za poprowadzeniem obwodnicy wzdłuż bazy PKS ( propozycja pomarańczowa ), była 2 razy większa od koncepcji przebiegu trasy obok firmy ,,Nowax”, ( wariant oznaczony kolorem czarnym ).

Starosta Andrzej Kruzel, dziękując mieszkańcom Staszowa za przybycie, zaprosił wszystkie osoby zainteresowane prawnie w przebiegu projektowanej obwodnicy do dalszej dyskusji. Kontynuacja procesu konsultacji bez zbędnej zwłoki, pozwoli na ostateczne podjęcie decyzji wyboru tras w najbliższym czasie i ukończenie procesu planowania do końca listopada br., wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla wybranego wariantu.

Tekst: Jan Mazanka, www.staszowski.eu

Wideo relacja z  konsultacji społecznych nad przebiegiem obwodnicy Staszowa.
Autor: Niemagister Wojciech Zarzycki
www.niemagister.pl

Część 1
[embedplusvideo height=”320″ width=”640″ standard=”http://www.youtube.com/v/3fZKOz4INGI?fs=1″ vars=”ytid=3fZKOz4INGI&width=640&height=320&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep2607″ /]

Część 2
[embedplusvideo height=”320″ width=”640″ standard=”http://www.youtube.com/v/eGCmuhnb680?fs=1″ vars=”ytid=eGCmuhnb680&width=640&height=320&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep4156″ /]

Foto relacja z  konsultacji społecznych nad przebiegiem obwodnicy Staszowa.
Autor: Jan Mazanka
www.staszowski.eu