Kolejne konsultacje w sprawie układu obwodnicowego

Mieszkańców ul. Pocieszka aktywnie reprezentowała pani Jadwiga Błąd. Foto: Jan Mazanka

Mieszkańców ul. Pocieszka aktywnie reprezentowała pani Jadwiga Błąd. Foto: Jan Mazanka

W dniu 6 lutego br., doszło do kolejnego spotkania mieszkańców Staszowa z władzami powiatu staszowskiego oraz miasta i gminy Staszów, podczas którego dyskutowano, tym razem, północno-wschodni odcinek planowanej obwodnicy miasta.

Powodem, dla którego zorganizowano konsultacje był protest mieszkańców ul. Pocieszka, jaki wpłynął m.in. do Starostwa Powiatowego w Staszowie w dniu 5 lutego br. W piśmie przedstawiono 5 problemów, do których szczegółowo odnieśli się: starosta staszowski Andrzej Kruzel, burmistrz miasta i gminy Staszów Romuald Garczewski oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Rafał Suska.

Wątpliwości co do wyboru trasy przebiegu obwodnicy na tym odcinku dotyczyły głównie: negatywnego oddziaływania drogi na obszar ,,Natura 2000”, zagrożenie dla fauny i flory tam żyjącej, m.in.: bobrów, bocianów, bażantów i roślinności bagiennej, bliskości planowanej drogi w stosunku do zabudowań mieszkalnych 5 rodzin oraz  pogorszenie ,,jakości” malowniczych spacerowych terenów wzdłuż ul. Pocieszka.

Starosta Andrzej Kruzel wraz z burmistrzem Romualdem Garczewskim, punk po punkcie analizowali zasadność zarzutów i uwag, przedstawiając możliwe działania dla złagodzenia niedogodności, m.in. odsunięcie pasa drogowego o około 25 m od miejsca planowanego dotychczasowego jego przebiegu.

Po blisko 3 godzinnej wymianie uwag i opinii, wydaje się, że strony doszły do porozumienia. Kończąc spotkanie, starosta Andrzej Kruzel zaprosił do dalszych konsultacji w najbliższych dniach, o ile strony zainteresowanie prawnie będą sobie tego życzyły.

Tekst i foto: Jan Mazanka