Obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Foto: Jan Mazanka

Foto: Jan Mazanka

W dniu 29 stycznia br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie, odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w którym uczestniczyli: wicestarosta staszowski Michał Skotnicki, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie staszowskim Ryszard Stachura, inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego Andrzej Sałata, komendant powiatowy PSP w Staszowie bryg. Grzegorz Ciepiela, zastępca komendanta mł. bryg. Jarosław Pławski, dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Staszowie st. kpt. Grzegorz Rajca, zastępca komendanta powiatowego policji w Staszowie podinsp. Ryszard Komański, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Barbara Walczyk, powiatowy lekarz weterynarii Zofia Słomka, powiatowy inspektor sanitarny Bożena Głaz, przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Krakowiak, dyrektor Powiatowego Centrum Sportowego Andrzej Walczowski, zastępca dyrektora SPZZOZ w Staszowie Tomasz Zych, przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Mariusz Mroczek. W obradach Zespołu wzięli także udział przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu staszowskiego: zastępca burmistrza miasta i gminy Staszów Tomasz Fąfara, burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek Tarnowski, zastępca wójta gminy Bogoria Roman Pompa, wójt gminy Łubnice Anna Grajko, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz, wójt gminy Oleśnica Leszek Juda i wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński.

Posiedzenie rozpoczął wicestarosta Michał Skotnicki, który serdecznie powitał wszystkich obecnych, a także przestawił program obrad. Jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Krakowiak, który poinformował o stanie przygotowań do należytego utrzymania dróg powiatowych w czasie zimy. Następnie zastępca komendanta powiatowego policji w Staszowie podinsp. Ryszard Komański, poinformował że  „w okresie wzmożonych opadów śniegu nie doszło do zwiększonej ilości zdarzeń drogowych, a wręcz odwrotnie ich ilość znacząco spadła, nie odnotowano żadnego wypadku drogowego”. Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Mariusz Mroczek zapoznał wszystkich zebranych z podstawą prawną odpowiedzialności, jaka ciąży na właścicielach budynków, w zakresie usuwania zalegającego na dachach śniegu.

Na posiedzeniu poruszono także m.in. kwestię przygotowań placówek świadczących usługi w zakresie pomocy społecznej. W kolejnym  punkcie, pt. „Przedstawienie zasad postępowania jednostek ochrony przeciwpożarowej w związku ze zdarzeniami na drogach”, komendant powiatowy PSP w Staszowie bryg. Grzegorz Ciepiela, przedstawił prezentację zawierającą charakterystykę czynności Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej w związku ze zdarzeniami drogowymi.
Na zakończenie posiedzenia wicestarosta Michał Skotnicki dokonał podsumowania dyskusji i podziękował za liczne przybycie.

Tekst: Michał Skrętek
Foto: Jan Mazanka