Obrady 38. sesji Rady Powiatu w Staszowie

Starosta Andrzej Kruzel zgłasza do porządku obrad dodatkowo 3 ,,statutowe” projekty uchwał.

Starosta Andrzej Kruzel zgłasza do porządku obrad dodatkowo 3 ,,statutowe” projekty uchwał.

Posiedzenie odbyło się w dniu 31 stycznia br. Do zaproponowanego porządku obrad przewidującego głosowanie 2 projektów uchwał, starosta staszowski Andrzej Kruzel, w imieniu Zarządu Powiatu w Staszowie, zgłosił 3 dodatkowe projekty dotyczące: nadania statutu dla trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Staszowie, nadania statutu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie oraz wprowadzenia zmian do statutu Powiatu Staszowskiego, polegających na: dopisanie w & 49, w pkt. 12. Powiatowego Centrum Sportowego, jako nowej jednostki organizacyjnej Powiatu Staszowskiego, a także sprecyzowaniu zasad dostępu do dokumentów Starostwa i sposobu korzystania z nich.

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z wiceprzewodniczącą Lucyną Kozoduj oraz uchwałę dotyczącą zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.

W punkcie ,,wolne wnioski” starosta Andrzej Kruzel szczegółowo omówił aktualny stan prac nad ustaleniem tras przebiegu obwodnicy Staszowa. Ostatnie spotkanie w tej sprawie z zainteresowanymi stronami i projektantem odbyło się w Starostwie staszowskim w przeddzień posiedzenia Rady. Dyskutowano także nad przyszłością powiatowej oświaty w roku szkolnym 2013/14. Do końca lutego br., dyrektorzy szkół ponadgimnazjanlych opracują arkusze organizacyjne, przewiduje się utworzenie 24 – 25 oddziałów.

Tekst i foto: Jan Mazanka