Sesja z Powstańcami

Foto: Ireneusz Kapusta

Foto: Ireneusz Kapusta

W dniu 6 lutego 2013 roku (środa) odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Staszowie. Oprócz zwykłego porządku związanego z podejmowaniem uchwał, podczas obrad uczono zbliżającą się 150 rocznicę bitwy pod Staszowem. Z tej okazji w Sesji wzięła udział grupa rycerstwa ze Staszowskiego Ośrodka Kultury, pod przewodnictwem Pawła Ciepieli.  Przy dźwiękach werbli, ucharakteryzowani na Powstańców Styczniowych wmaszerowali oni do Sali Konferencyjnej. Paweł Ciepiela odczytał fragmenty pamiętników z Powstania Styczniowego, a następnie poprosił zebranych o uczczenie minuta ciszy pamięci bohaterów poległych w Staszowie.

Mimo tak podniosłych okoliczności, pierwsza w miesiącu lutym Sesja miała dość burzliwy przebieg. Spornym tematem okazał się projekt uchwały o ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Radny Piotr Kasperkiewicz wnioskował o usunięcie jej z obrad Sesji. Drugim tematem, przeciw któremu oponował okazały się zmiany w budżecie gminy, które zakładają przebudowę targowiska miejskiego. Radny argumentował, że „targowisko jest siedliskiem szarej strzefy” i nie przynosi odpowiednich korzyści gminie, a obecny teren targowiska jest miejscem na potencjalny, atrakcyjny teren inwestycyjny.

Ostatecznie wszystkie uchwały zostały podjęte przez Radę Miejską.

W części wolne wnioski burmistrz Staszowa Romuald Garczewski przedstawił m.in. informację o sytuacji w PKS Sp. z o.o. gdzie w ostatnich dniach doszło do zmian w Zarządzie. Poprosił o zabranie głosu przez Wojciecha Kurdziela nowo wybranego prezesa spółki. Prezes poinformował Radę o problemach i możliwościach rozwoju przedsiębiorstwa.

Na mównicy pojawił się również kolejny Prezes wywołany przez Burmistrza do wypowiedzi. Ryszard Sobczyk z ZEC sp. z o.o. poinformował zebranych o zakończeniu przetargu na budowę instalacji kogeneracyjnej. Ma ona być wykona do końca 2013 roku staszowski. ZEC z wykorzystaniem silników gazowych będzie produkował energię elektryczną i ciepło. Inwestycja pozwoli na znaczące oszczędności paliwa i przyczyni się do lepszego funkcjonowania zakładu. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w Osi priorytetowej 4 Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 4.1. ENERGIA ODNAWIALNA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ.

Na zakończenie Burmistrz wykorzystał obeność Sołtysów i Radnych, aby przedstawić warianty koncepcji przebiegu układu obwodnicowego Staszowa.

W czasie Sesji podjęto uchwały w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok,

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2013 – 2027,

c) zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa Sołectwa Kurozwęki,

d) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej,

e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Comments are closed