Z obrad 39. sesji Rady Powiatu w Staszowie

radaW posiedzeniu, jakie odbyło się w dniu 21 lutego br., uczestniczyli wszyscy radni powiatowi w liczbie 19, a także naczelnicy Wydziałów Starostwa staszowskiego, dyrektorzy szkół ponadgimnazjanlych, staszowskiego szpitala, komendanci powiatowi policji i straży pożarnej, jak również inspektorzy powiatowi: weterynarii, sanepidu i nadzoru budowlanego.

Po stwierdzeniu quorum, przyjęto porządek posiedzenia oraz protokół z obrad poprzedniej sesji.

W dalszej części posiedzenia radni przegłosowali wszystkie 7 projektów uchwał dotyczących:
1. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Staszowskiego za 2012 rok,
2. zmiany Uchwały Nr XXXVI/2/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 stycznia 2009 roku, w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do nagród,
3. zmian w budżecie na 2013 rok,
4. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Staszowie na 2013 rok,
5. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2013 rok,
6. zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Staszowie na 2013 rok,

Następnie radni przyjęli, w drodze głosowania, sprawozdanie za rok 2012, z realizacji programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Na wniosek przewodniczącego rady Damiana Sieranta, starosta staszowski Andrzej Kruzel ponownie zapoznał radnych z ostatecznie uzgodnioną wersją przebiegu planowanej obwodnicy Staszowa, szczegółowo omawiając przebieg trasy, także konsultacji dotyczących poszczególnych odcinków.

W punkcie ,,interpelacje i zapytania” poruszono tematy: remontu dróg powiatowych i niektórych odcinków chodników, zasad gospodarowania majątkiem staszowskiego szpitala, uruchomienia usługi obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, a także wynajmu pomieszczeń dla stałego punktu pobierania krwi.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Comments are closed