W sprawie obwodnic Staszowa

Foto: Jan Mazanka

Foto: Jan Mazanka

Podczas spotkania w Starostwie staszowskim, jakie odbyło się w dniu 21 stycznia br., Andrzej Kasprzyk z PROMOST CONSULITING T. Siwowski Spółka Jawna w Rzeszowie, przedstawił aktualny stan prac nad „Opracowaniem koncepcji programowo-przestrzennej układu obwodnicowego miejscowości Staszów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla wybranego wariantu”.

Zaawansowanie realizacji projektu-koncepcji, pozwoliło między innymi wyliczyć przybliżone koszty inwestycji, skalkulowane na podstawie średnich cen czwartego kwartału 2013 roku. Suma kosztów budowy całości obwodnicy Staszowa, osiągnęłakwotę netto 101 mln 806 tys. zł. Na powyższą sumę składają się następujące pozycje: roboty drogowe – 81 mln 552 tys. zł, roboty inżynieryjne – 14 mln 383 tys. zł, roboty branży sanitarnej – 4 mln 865 tys. zł,  roboty branży elektroenergetycznej – 512 tys. zł, roboty branży teletechnicznej – 494 tys. zł. Koszt brutto, większy o 23 %, skalkulowany został na kwotę 125 mln 222 tys. zł. Niemniej, wartości te po rozstrzygnięciu przyszłego przetargu, najprawdopodobniej ulegną znacznemu zmniejszeniu.

Około 80% kosztów, tj. 101 mln 806 tys. zł netto, pochłoną roboty drogowe, w tym budowa mostu na rzece Czarnej – 10 mln 623 tys. zł netto. Pozostałe kosztochłonne pozycje robót drogowych dotyczą m.in.: robót przygotowawczych ( wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych, rozebranie i usunięcie elementów dróg, przepustów oraz warstwy humusu z pól ), robót ziemnych ( wywiezienie około 150 000 m3 ziemi, wykonanie wykopów i nasypów oraz uzbrojenie ich geosyntetykiem ), odwodnienia korpusu, podbudowy, wykonanie nawierzchni, robót wykończeniowych, a także nasadzenia drzew.

Długość obwodnicy wyniesie około 10 km i zajmie 317 000 m2 powierzchni ( blisko 32 ha ).

Przed zakończeniem spotkania starosta staszowski Andrzej Kruzel poinformował zebranych o rozmowach z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zabezpieczenia finansowania tak poważnego zadania, które zostało uwzględnione m.in. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego, na najbliższe lata. Podjęto też decyzję o konieczności pilnego spotkania starosty Andrzeja Kruzla, burmistrza Staszowa Romualda Garczewskiego i projektanta Andrzeja Kasprzyka z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach, w sprawie wypracowania ostatecznej decyzji środowiskowej przebiegu wszystkich odcinków obwodnicy.

Źródło: www.staszowski.eu
Tekst i foto: Jan Mazanka

Comments are closed